Thailand

เกี่ยวกับกรีนมันเดย์

Green Monday คือโครงการเพื่อสังคมจากฮ่องกง ที่มีเป้าหมายเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ วิกฤตการณ์ทางด้านสาธารณสุขและความไม่มั่นคงทางด้านอาหารของโลกโดยการสร้างกระแสที่เข้าถึง และสร้างการปฏิบัติจริงเพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนเรียบง่าย โครงการของเราเปิดโอกาสให้องค์กร ร้านอาหาร โรงเรียนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เรามุ่งหวังที่จะผลักดันสังคมในการเลือกรับประทานอาหารที่ยั่งยืน สร้างสรรค์และทำจากธรรมชาติเป็นหลัก

Follow Our movement and join us

HOW YOU CAN GET INVOLVED IN THIS GLOBAL MOVEMENT

Current Restaurant Partners